วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

โรงพยาบาลราชบุรี1.ชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ 58/1 ตำบล - อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
2.ปรัชญาและวิสัยทัศน์
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
.......วิสัยทัศน์
........เป็นเครือข่ายขริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อประชาชน (ประชาชนมีส่วนร่วมคิด,ทำ,สนับสนุน)
3.อำนาจหน้าที่
........1. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพทุกระดับแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพเพื่อประชาชนในเขตอำเภอเมืองราชบุรี
........2. พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลราชบุรีให้สามารถบริการสุขภาพระดับตติยภูมิชั้นสูงได้อย่างมีคุณภาพเพื่อประชาชนในเขตสาธารณสุขที่ 6และ 7
........3. ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับคระแพทย์ศาสตรืศิริราชพยาบาล
4.จำนวนบุคลากร
บุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลราชบุรี ประกอบไปด้วย
........แพทย์ 129 คน
........ทันตแพทย์ 9 คน
........เภสัชกร 28 คน
........พยาบาลทุกระดับ 623 คน
........นักรังสีการแพทย์ 2 คน
........นักกายภาพบำบัด 7 คน
........นักเทคนิคการแพทย์ 13 คน
........นักสังคมสงเคราะห์ 5 คน
........บุคลากรอื่นๆ 122 คน
5.ยุทธศาสตร์
........1. บริการทรัพยากรของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ
........2. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับการบริการ
........3. พัฒนาบริการเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพดี
........4. เพิ่มคุณภาพของระบบงานมุ่งสู่มาตรฐานการบริการสุขภาพ5. พัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับงานและสามารถสร้างนวัตกรรม
6.ค่านิยมสามัคคี พัฒนา เมตตา เพื่อประชาชน
.......ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี นพ. ธนินทร์ พันธุเตชะ..............บุคลากรในหน่วยงานฝ่ายเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษามีดังต่อไปนี้


........................................นายประยุทธ นงค์นวล
.................................หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา


.......................................

......................................นางสาวเสาวรส พงษ์สำฤทธิ์
.......................................นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

.......................................นายกรมล พิทักษ์เฉลิมวงค์
................................................ช่างศิลป์


........................................นายจีรพันธ์ ม่วงแดง
........................................เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง


........................................นายสถิตย์ ศรีโสม

...................................เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา